Stanovy

Stanovy OŠK Chorvátsky Grob

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o. z. (ďalej len „združenie“) je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 2. Skrátený názov združenia je OŠK Chorvátsky Grob. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.
 3. Sídlom združenia je Športová ulica, Chorvátsky Grob, 900 25, Slovenská republika.
 4. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 5. Združenie je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 21 a 22 ZoŠ. a v súlade s týmito Stanovami, ktoré sú v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.
 6. Združenie je založené na dobu neurčitú.
 7. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) je : 31 823 165. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.
 8. Symbolom združenia je logo so skráteným názvom “OŠK Chorvátsky Grob”, ktorých vizualizácia tvorí prílohu týchto stanov.

 

Článok II.
Cieľ, poslanie a úlohy OŠK Chorvátsky Grob

 

 1. Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
 2. Cieľom a poslaním OŠK Chorvátsky Grob je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
 3. Úlohy OŠK Chorvátsky Grob:
  1. podporovať športovú činnosť detí, mládeže a dospelých;
  2. ochraňovať a podporovať zdravie, výchovu a vzdelávanie svojich členov a ostatnej verejnosti prostredníctvom výchovno-vzdelávacích foriem so športovým a najmä futbalovým obsahom;
  3. organizovať športovú činnosť pre svojich členov a ostatnú verejnosť;
  4. zabezpečovať podľa svojich možností podmienky na aktívnu účasť svojich členov na športových a telovýchovných podujatiach a akciách (súťaže, tréningy, školenia, kurzy, semináre a podobne), ďalej   na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných    Pod  zabezpečovaním  podmienok  pre  členov  sa rozumie  poskytovanie  a uhrádzanie  finančných  výdavkov  (nákladov) na činnosť odborníkov na špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, materiálno-technické vybavenie  na  športovú            činnosť,  doprava,  ubytovanie,  občerstvenie,            stravovanie, hygiena, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť a podobne, ale aj poskytovanie príspevkov, podpôr, odmien a iných náhrad fyzickým osobám zúčastňujúcich sa na činnosti OŠK Chorvátsky Grob;
  5. propagovať vlastnú činnosť;
  6. organizovať prestupy a hosťovania hráčov OŠK Chorvátsky Grob do iných telovýchovných jednôt a športových klubov a organizovať prestupy a hosťovania členov z iných telovýchovných jednôt a športových klubov do OŠK Chorvátsky Grob;
  7. zabezpečovať podľa svojich možností výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o športové a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve a nájme OŠK Chorvátsky Grob;
  8. vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno-technické , personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť OŠK Chorvátsky Grob ako celku i jeho členov;

 

Článok III
Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok

 1. Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
 2. Členstvo v OŠK Chorvátsky Grob je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. OŠK Chorvátsky Grob má členov riadnych a čestných.
 3. Riadnym členom OŠK Chorvátsky Grob sa môže stať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi OŠK Chorvátsky Grob. Maloletí (do 18. roku života) sa môžu stať členom OŠK Chorvátsky Grob iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami. Právnická osoba sa môže stať členom iba na základe písomne uzavretej dohody s OŠK Chorvátsky Grob.
 4. Prihláška do OŠK Chorvátsky Grob musí byť podaná písomne a musí obsahovať nasledujúce údaje o uchádzačovi o členstvo:
  1. meno a priezvisko, dátum narodenia,
  2. adresu trvalého a prechodného bydliska,
  3. kontaktné údaje (telefónne číslo, email apod.)
  4. prehlásenie, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy OŠK Chorvátsky Grob,
  5. dátum a podpis uchádzača o členstvo alebo jeho zákonného zástupcu.
 5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz OŠK Chorvátsky Grob.
 6. Členstvo v OŠK Chorvátsky Grob zaniká
  1. vystúpením na písomnú žiadosť člena alebo jeho zákonného zástupcu;
  2. vylúčením pre neplnenie si základných povinností a pre zvlášť závažné previnenie;
  3. nezaplatením členského a iných príspevkov v predpísanom termíne;
  4. úmrtím.
  5. Ukončením platnosti písomnej dohody podľa bodu 3 tohto článku
 7. O prijatí člena do OŠK Chorvátsky Grob a o vylúčení člena z OŠK Chorvátsky Grob rozhoduje Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob.
 8. Práva člena OŠK Chorvátsky Grob
  1. zúčastňovať sa na činnosti OŠK Chorvátsky Grob a využívať výhody člena OŠK Chorvátsky Grob;
  2. zúčastňovať sa na členských schôdzach OŠK Chorvátsky Grob, ak nedovŕšil vek 18 rokov, majú toto právo jeho zákonní zástupcovia;
  3. dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od orgánov OŠK Chorvátsky Grob do 30 dní odpoveď;
  4. byť informovaný o činnosti a hospodárení OŠK Chorvátsky Grob;
  5. byť volený do orgánov OŠK Chorvátsky Grob po dovŕšení 18. roku života
  6. odvolať sa proti rozhodnutiu Výkonného výboru písomným odvolaním adresovaným Dozornej rade
 9. Povinnosti člena OŠK Chorvátsky Grob
  1. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov OŠK Chorvátsky Grob;
  2. aktívne sa zapájať do činnosti OŠK Chorvátsky Grob;
  3. chrániť a ošetrovať majetok vo vlastníctve alebo nájme OŠK Chorvátsky Grob, používať s primeranou starostlivosťou cudzí majetok, ktorý využíva na činnosť OŠK Chorvátsky Grob;
  4. vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno obce Chorvátsky Grob;
  5. riadne a včas platiť členské príspevky, ktoré schválili orgány OŠK Chorvátsky Grob.
 10. Čestným členom OŠK Chorvátsky Grob môže byť členskou schôdzou zvolená osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj a propagáciu OŠK Chorvátsky Grob. Návrh na zvolenie predkladá Prezident klubu na základe schváleného návrhu Výkonného výboru.
 11. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť.
 12. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

 

Článok IV.
Členské príspevky OŠK Chorvátsky Grob

 1. Výšku členského príspevku schvaľuje výkonný výbor v každom kalendárnom roku do 31.12. na nasledujúci rok.
 2. Členský príspevok fyzickej osoby sa platí jedenkrát ročne v plnej výške najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku
 3. Členský príspevok právnickej osoby sa platí na základe individuálnej dohody medzi OŠK Chorvátsky Grob a právnickou osobou.

Článok V.
Organizačná štruktúra OŠK Chorvátsky Grob

 1. OŠK Chorvátsky Grob sa z hľadiska vnútornej organizácie člení na oddiely. Oddiely sa delia na družstvá – najmä podľa pohlavia, vekových kategórií a športovej výkonnosti.
 2. Oddiely a družstvá nie sú právnickými osobami

Článok VI.
Orgány OŠK Chorvátsky Grob

 Orgánmi OŠK Chorvátsky Grob sú:

  1. Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza;
  2. Výkonný Výbor;
  3. Prezident;
  4. Tajomník;
  5. Dozorná rada;
  6. Športová komisia
 1. Z každého rokovania orgánov OŠK Chorvátsky Grob musí byť vyhotovená písomná zápisnica s uzneseniami
 2. Za OŠK Chorvátsky Grob koná navonok Výkonný Výbor zastúpený prezidentom alebo členom Výkonného Výboru do ktorého kompetencie vec patrí alebo členom Výkonného Výboru splnomocneným na zastupovanie v konkrétnej veci a v prípade nakladania s majetkom OŠK Chorvátsky Grob, v hospodárskych a majetkových veciach, ako aj vo veciach o ktorých rozhoduje v súlade s ustanovením § 22 ZoŠ členská schôdza, konajú za OŠK Chorvátsky Grob najmenej dvaja členovia Výkonného Výboru spoločne.

 

Článok VII.
Zodpovednosť orgánov a funkcionárov OŠK Chorvátsky Grob

 

 1. Orgány OŠK Chorvátsky Grob zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:
  1. Prezident – výkonnému výboru
  2. Výkonný výbor – členskej schôdzi
  3. Dozorná rada – členskej schôdzi
  4. Športová komisia – výkonnému výboru
  5. Iné komisie vytvorené OŠK Chorvátsky Grob – výkonnému výboru

 

Článok VIII.
Členská schôdza OŠK Chorvátsky Grob

 

 1. Najvyšším orgánom OŠK Chorvátsky Grob je Členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. Mimoriadna členská schôdza.
 2. Členskú schôdzu, resp. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor. Mimoriadnu členskú schôdzu musí zvolať Výkonný výbor do 7 dní od podania návrhu minimálne 30 % členov občianskeho združenia alebo do 7 dní od podania návrhu predsedu Dozornej rady.
 3. Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza:
  1. schvaľuje zánik OŠK Chorvátsky Grob rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením;
  2. schvaľuje žiadosť na účasť OŠK Chorvátsky Grob v inej právnickej osobe alebo žiadosť o vystúpenie OŠK Chorvátsky Grob z inej právnickej osoby;
  3. schvaľuje stanovy  a  symboliku  OŠK Chorvátsky Grob,  ich  zmeny  a doplnky  a nadpolovičnou väčšinou všetkých členov;
  4. schvaľuje správu o činnosti, o hospodárení a majetku OŠK Chorvátsky Grob za kalendárny rok, ktorú predkladá Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob;
  5. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia OŠK Chorvátsky Grob na kalendárny rok , ktorý predkladá Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob;
  6. schvaľuje správu Dozornej rady OŠK Chorvátsky Grob;
  7. schvaľuje dispozície s majetkom OŠK Chorvátsky Grob (odpredaj, darovanie, prenájom, kúpa a podobne), ktorého obstarávacia hodnota je vyššia ako 10.000,- EUR;
  8. volí a odvoláva členov Výkonného výboru OŠK Chorvátsky Grob a členov Dozornej rady OŠK Chorvátsky Grob;
  9. schvaľuje poradie troch náhradníkov do Výkonného výboru OŠK Chorvátsky Grob a jedného náhradníka do Dozornej rady OŠK Chorvátsky Grob;
  10. nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rozhoduje o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa 18 ZoŠ alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je OŠK Chorvátsky Grob
  11. nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rozhoduje o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa 18 ZoŠ alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je OŠK Chorvátsky Grob.
 4. V prípade zániku OŠK Chorvátsky Grob dobrovoľným rozpustením vymenuje Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza likvidátora OŠK Chorvátsky Grob, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
 5. Hlasovacie právo majú všetci členovia OŠK Chorvátsky Grob, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a zúčastnia sa Členskej schôdze, resp. Mimoriadnej členskej schôdze.. Hlasovanie môže prebiehať tajne alebo verejne. O spôsobe hlasovania rozhoduje členská schôdza.
 6. Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 50 % pozvaných členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných členov, pokiaľ tieto Stanovy neurčujú inak.
 7. Členskú schôdzu zvoláva Prezident OŠK Chorvátsky Grob alebo dvaja poverení členovia výkonného výboru písomnou pozvánkou adresovanou všetkým členom OŠK Chorvátsky Grob. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj v prípade použitia elektronickej pošty alebo faxu. Prezident združenia OŠK Chorvátsky Grob doručí pozvánku na členskú schôdzu nasledujúcim spôsobom:
  1. Zverejnením pozvánky v mieste sídla OŠK Chorvátsky Grob na dobu najmenej 15 dní, pričom pozvánka sa považuje za doručenú uplynutím 15 dňa odo dňa jej zverejnenia; a zároveň
  2. Zverejnením pozvánky na domovskom ihrisku združenia OŠK Chorvátsky Grob na dobu najmenej 15 dní, pričom pozvánka sa považuje za doručenú uplynutím 15 dňa odo dňa jej zverejnenia; a zároveň
  3. Doručením písomnej pozvánky členom združenia OŠK Chorvátsky Grob prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo faxu.
 8. Prezident OŠK Chorvátsky Grob v pozvánke uvedie dátum, hodinu a miesto konania členskej schôdze a program členskej schôdze. Pozvánka na členskú schôdzu musí byť doručená spôsobom podľa bodu 7 tohto článku Stanov najmenej sedem dní pred dňom konania členskej schôdze. Program členskej schôdze zostaví na základe návrhov Výkonného Výboru a členov OŠK Chorvátsky Grob prezident OŠK Chorvátsky Grob. Na návrh prezidenta OŠK Chorvátsky Grob alebo člena OŠK Chorvátsky Grob môže byť program členskej schôdze pozmenený alebo doplnený na začiatku členskej schôdze pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov. Členská schôdza nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom členmi na začiatku členskej schôdze. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia” môže členská schôdza prijímať iba odporúčania a stanoviská. Program členskej schôdze musí obsahovať nasledujúce body:
  1. Vyhlásenie o tom, že členská schôdza bola zvolaná v súlade so Stanovami;
  2. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie programu členskej schôdze;
  3. Schválenie programu;
  4. Voľba orgánov a komisií ak majú byť zvolené;
  5. Vystúpenie prezidenta OŠK Chorvátsky Grob alebo ním poverenej osoby;
  6. Správa o činnosti OŠK Chorvátsky Grob za obdobie od predchádzajúcej konferencie;
  7. Schválenie uznesení, pokiaľ nie sú uznesenia schvaľované priebežne po každom bode programu rokovania členskej schôdze. Spôsob schvaľovania uznesení bude uvedený v programe členskej schôdze v závislosti od predpokladaného počtu prijímaných uznesení, pričom takto uvedený spôsob schvaľovania uznesení je pre zasadnutie členskej schôdze záväzný.
 9. Ak sa Členská schôdza neuskutoční pre neúčasť menej ako 50 % členov, Výkonný výbor zvolá do 7 dní novú Členskú schôdzu, ktorá bude uznášaniaschopná ak sa na nej zúčastní minimálne 30 % členov.
 10. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob, Dozorná rada OŠK Chorvátsky Grob a minimálne 30% členov OŠK Chorvátsky Grob.
 11. Každý člen sa musí na Členskej schôdzi, resp. Mimoriadnej členskej schôdzi preukázať platným členským preukazom OŠK Chorvátsky Grob.
 12. Členovia združenia OŠK Chorvátsky Grob hlasujú na členskej schôdzi zdvihnutím ruky. Na začiatku každej členskej schôdze členovia s právom hlasovať zvolia spomedzi prítomných členov zapisovateľa a overovateľa hlasov. Zapisovateľ spíše zápisnicu o priebehu členskej schôdze. Overovateľ spočíta hlasy a uvedie výsledok hlasovania do zápisnice.
 13. Rozhodnutia členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov OŠK Chorvátsky Grob. Rozhodnutia prijíma členská schôdza formou uznesenia, ktoré sa zapíše do zápisnice z členskej schôdze. Zápisnica z členskej schôdze vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle OŠK Chorvátsky Grob okrem prípadu, keď členská schôdza v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti.

 

Článok IX
Voľby orgánov OŠK Chorvátsky Grob členskou schôdzou

 

 1. Členovia OŠK Chorvátsky Grob na riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdzi volia 9 členov výkonného výboru, a 3 členov Dozornej rady OŠK Chorvátsky Grob, pričom členovia Výkonného Výboru sú volení na funkčné obdobie 2 rokov. a členovia Dozornej rady OŠK Chorvátsky Grob na funkčné obdobie 3 rokov.
 2. Na volenú funkciu člena výkonného výboru podľa zastupujúcej oblasti sú kandidáti navrhovaní Športovou komisiou a členmi klubu OŠK Chorvátsky Grob.
 3. Na ostatné volené funkcie, kandidátov navrhujú členovia výkonného výboru, pričom  volené  osoby musia byť pozvané na členskú schôdzu. V prípade neúčasti na členskej schôdzi musí byť kandidát riadne ospravedlnený. V opačnom prípade je výkonný výbor povinný navrhnúť nového kandidáta priamo na členskej schôdzi.
 4. Navrhovaný kandidát musí svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť na členskej schôdzi ústne, alebo v prípade neprítomnosti na členskej schôdzi písomne.
 5. Pri voľbe člena výkonného výboru podľa zastupujúcej oblasti je zvolený ten kandidát, za ktorého hlasovala pomerná väčšina členov OŠK Chorvátsky Grob prítomných na členskej schôdzi.
 6. Pri voľbe ďalších členov výkonného výboru bez zastupujúcej oblasti a pri voľbe členov Dozornej rady sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov spomedzi kandidujúcich.
 7. V prípade voľby čestného člena OŠK Chorvátsky Grob, pre jeho zvolenie je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov OŠK Chorvátsky Grob.
 8. V prípade ďalšej potreby, členská schôdza upraví volebný poriadok

Článok X.
 Výkonný výbor

 1. V období medzi členským schôdzami riadi činnosť futbalového klubu výkonný výbor klubu, ktorý je kolektívnym štatutárnym orgánom klubu a najvyšším výkonným orgánom OŠK Chorvátsky Grob. Výkonný výbor na svojom prvom zasadnutí po zvolení volí zo svojich radov prezidenta klubu, tajomníka klubu, hospodára, ekonóma, prípadne ďalších funkcionárov výkonného výboru.
 2. Výkonný výbor schvaľuje:
  1. schvaľuje vnútorné predpisy, ich zmeny a doplnky.
  2. schvaľuje funkcie v orgánoch klubu a ich náplň práce,
  3. schvaľuje výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok,
  4. zabezpečuje športovo-technickú časť činnosti OŠK Chorvátsky Grob – najmä materiálne, organizačné, obsahové, personálne a iné podmienky potrebné na činnosť futbalových družstiev OŠK Chorvátsky Grob
  5. schvaľuje prijatie zamestnanca do pracovného pomeru, ukončenie pracovného pomeru, mzdy a odmeny zamestnancov OŠK Chorvátsky Grob.
  6. schvaľuje príspevky, podpory a dary členom a iným fyzickým a právnickým osobám,
  7. schvaľuje právne vzťahy s právnickými osobami a fyzickými osobami s výnimkou tých, ktoré sú v kompetencii členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze,
  8. schvaľuje dispozície s majetkom (odpredaj, darovanie, prenájom, kúpa), ktorého obstarávacia hodnota je nižšia ako 10.000 EUR.
  9. schvaľuje účasť klubu v občianskych združeniach, obchodných spoločnostiach a podnikateľské aktivity,
  10. zabezpečuje dodržiavanie a plnenie noriem a uznesení Slovenského futbalového zväzu, Bratislavského futbalového zväzu a Oblastného futbalového zväzu Bratislava;
  11. riadi povolenú vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných zdrojov,
  12. organizuje podnikateľskú, kultúrno-spoločenskú a inú dobrovoľnú činnosť,
 3. Výkonný výbor môže členovi výkonného výboru pozastaviť výkon činnosti za neplnenie si svojich povinností, alebo hrubé porušenie stanov klubu až do konania najbližšej členskej schôdze.
 4. V prípade, že klesne počet volených členov, má výkonný výbor právo kooptovať náhradníkov zvolených členskou schôdzou za nových členov
 5. Výkonný výbor zvoláva prezident, alebo tajomník klubu.
 6. Pri zmene osôb oprávnených podpisovať za OŠK Chorvátsky Grob je výkonný výbor povinný najneskôr do 14 dní od zmeny zabezpečiť registráciu zmeny na príslušných orgánoch.
 7. Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob je uznášaniaschopný, ak je prítomných nadpolovičná väčšina jeho členov a návrh je prijatý, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 8. Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci Členskej schôdze, mimoriadnej Členskej schôdze a dozornej rady.
 9. Na platnosť písomného právneho úkonu o hospodárskych veciach s a požaduje podpis vždy dvoch oprávnených osôb: prezident klubu, tajomník klubu, osoba poverená výkonným výborom,
 10. Frekvenciu rokovaní si stanoví výkonný výbor – minimálne raz mesačne.
 11. V prípade viac ako 50% neopodstatnených absencií člena výkonného výboru na zasadnutiach v rámci kalendárneho roka, je tento člen vylúčený z výkonného výboru. Na uvoľnené miesto sa do výkonného výboru kooptujú členovia v poradí podľa počtu hlasov dosiahnutých pri voľbách členov výkonného výboru. Ak nekandidoval ďalší kandidát resp. neprejaví takýto kandidát záujem o toto miesto je zvolaná mimoriadna členská schôdza, ktorá chýbajúceho člena zvolí. Ak sa zasadnutie výkonného výboru neuskutoční ani raz v priebehu troch kalendárnych mesiacov je zvolaná mimoriadna členská schôdza, ktorá zvolí nový výkonný výbor.
 12. Člen Výkonného výboru má právo :
  1. Predložiť návrh do rokovania Výkonného výboru;
  2. hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje Výkonný Výbor;
  3. vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným Výkonným Výborom;
  4. zúčastniť sa na zasadnutiach orgánov OŠK Chorvátsky Grob, prezentovať na nich svoje návrhy a stanoviská v súlade s predpismi a rozhodnutiami členskej schôdze a Výkonného výboru;
  5. navrhnúť v odôvodnených prípadoch zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výkonného Výboru, alebo požiadať o zvolanie zasadnutia iného orgánu OŠK Chorvátsky Grob okrem členskej schôdze, najmä ak vec neznesie odklad;
  6. konať za OŠK Chorvátsky Grob a zastupovať OŠK Chorvátsky Grob v právnych vzťahoch s tretími osobami, pričom konanie členov Výkonného Výboru sa riadi pravidlami určenými v článku VI bod 3 týchto Stanov.
 13. Člen Výkonného Výboru je povinný :
  1. vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech športu a OŠK Chorvátsky Grob a v súlade s týmito stanovami;
  2. nesprístupňovať pred zasadnutím Výkonného Výboru podklady k rokovaniu Výkonného Výboru tretím osobám, a bez súhlasu Výkonného Výboru ani po zasadnutí Výkonného výboru;
  3. rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté Výkonným Výborom v súlade s predpismi OŠK Chorvátsky Grob a to bez ohľadu na to ako hlasoval;
  4. zúčastňovať sa osobne na rokovaniach Výkonného Výboru, kde je jeho účasť nezastupiteľná;
  5. dbať na záujmy športu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie OŠK Chorvátsky Grob, jeho členov a ich partnerov v spoločnosti;
  6. zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno športu a jeho predstaviteľov, OŠK Chorvátsky Grob a jeho členov alebo ich partnerov.
 14. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena Výkonného Výboru, môže byť takýto člen členskou schôdzou odvolaný z funkcie člena Výkonného Výboru a to na návrh prezidenta OŠK Chorvátsky Grob alebo najmenej 5 členov Výkonného Výboru.

 

Článok XI.
Prezident 

 1. Prezident je najvyšším riadiacim orgánom OŠK Chorvátsky Grob. Funkčné obdobie prezidenta sú 2 roky.
 2. Zastupuje OŠK Chorvátsky Grob navonok v rámci Slovenskej republiky, ako aj v medzinárodných stykoch.
 3. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene OŠK Chorvátsky Grob, ako aj v mene orgánov OŠK Chorvátsky Grob, najmä výkonného výboru OŠK Chorvátsky Grob a podpisuje právne úkony schválené Výkonným výborom.
 4. Zvoláva zasadnutia výkonného výboru aspoň jedenkrát do mesiaca.

Článok XII.
Tajomník

 1. Tajomník zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti, najmä v rozsahu čl. XI. bod 2-4.
 2. Je členom výkonného výboru.
 3. OŠK Chorvátsky Grob má jedného tajomníka.

Článok XIII.
Ekonóm
 

 1. Je volený spomedzi členov výkonného výboru OŠK Chorvátsky Grob na prvom zasadaní Výkonného Výboru, pričom ekonómom OŠK Chorvátsky Grob môže byť výlučne osoba, ktorá :
  1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  2. je bezúhonná v zmysle ust. § 7 ZoŠ
  3. spĺňa kvalifikačné predpoklady, t.j. :
   1. má ukončenú strednú školu s maturitou v odbore obchod a ekonómia alebo
   2. má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa so zameraním na ekonómiu alebo
   3. má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na ekonómia
 1. Zodpovedá za vedenie účtovnej dokumentácie a za hospodárenie s finančnými prostriedkami OŠK Chorvátsky Grob.
 2. Je povinný :
  1. priebežne viesť prehľad o použitých finančných prostriedkoch OŠK Chorvátsky Grob v pokladničnej knihe
  2. na základe schválených faktúr a pokladničných dokladov podpísaných prezidentom alebo tajomníkom OŠK Chorvátsky Grob zabezpečovať ich uhrádzanie a evidovanie,
  3. pravidelne sa   zúčastňovať   na   zasadaniach   výkonného   výboru   OŠK Chorvátsky Grob,  Členskej schôdze alebo Mimoriadnej členskej schôdze OŠK Chorvátsky Grob s cieľom navrhovať opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu,
  4. spracovávať výročnú správu OŠK Chorvátsky Grob o hospodárení s finančnými prostriedkami OŠK Chorvátsky Grob
  5. pripravovať podklady k vykonaniu revízie hospodárenia s finančnými prostriedkami OŠK Chorvátsky Grob,
 3. spracováva a predkladá na schválenie prezidentovi klubu / tajomníkovi / v stanovenom termíne daňové priznanie klubu.
 4. zastupuje OŠK Chorvátsky Grob pri komunikácii s finančnými úradmi Slovenskej republiky

 

Článok XIV.
Hospodár OŠK Chorvátsky Grob

 1. Je volený spomedzi členov výkonného výboru OŠK Chorvátsky Grob na prvom zasadaní Výkonného Výboru, pričom hospodárom OŠK Chorvátsky Grob môže byť výlučne osoba, ktorá :
  1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  2. je bezúhonná v zmysle ust. § 7 ZoŠ..
 2. Zodpovedá za za priamu starostlivosť o areál OŠK Chorvátsky Grob, zverený materiál a výcvikové pomôcky.
 3. Jeho činnosť riadi a usmerňuje prezident alebo tajomník OŠK Chorvátsky Grob
 4. Je povinný :
  1. hodinu pred domácim majstrovským futbalovým zápasom jednotlivých mužstiev pripraviť ihrisko a areál na odohratie zápasu / s dôrazom na kosenie, lajnovanie, bránkové siete, rohové zástavky, lopty, stojan na loptu, ozvučenie, odpadové koše, verejné WC, šatne pre hráčov a rozhodcov, klubovňu, podľa dresov súpera pripraviť k vydaniu dresy pre domáce mužstvá, / po  zápase uložiť vydaný materiál a pomôcky, pripraviť a oprať použité dresy, upratať areál a jednotlivé miestnosti používané počas zápasu, uzamknúť budovu, mať prehľad o mužstvách z hľadiska domácich zápasov a zápasov u súperov a o tréningoch mužstiev
  2. po dohovore s vedúcim mužstva alebo trénerom včas zabezpečovať výdaj dresov na majstrovské futbalové zápasy u súperov,
  3. pravidelne polievať a kosiť hraciu plochu a jej okolie,
  4. vykonávať bežnú opravu a údržbu kosačky a jednotlivých zariadení a pomôcok, po skončení sezóny zabezpečiť na kosačke odborný servis,
  5. zistené nedostatky v poškodení zariadenia hlásiť prezidentovi alebo tajomníkovi OŠK Chorvátsky Grob
  6. v spolupráci s Výkonným výborom klubu organizovať brigádnickú činnosť členov klubu,
  7. viesť evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku klubu a poskytovať podklady k vykonaniu  jeho revízie (inventúry),
  8. pred zimnou  prestávkou zabezpečiť temperovanie budovy a odstavenie vody tak, aby nedošlo k poškodeniu rozvodov,
  9. zabezpečovať nákup výcvikových a športových pomôcok klubu,
  10. spracovať správu klubu o hospodárení s hnuteľným a nehnuteľným majetkom OŠK Chorvátsky Grob
  11. pravidelne sa   zúčastňovať   na   zasadaniach   výkonného   výboru   klubu,   Členských schôdzach a mimoriadnych členských schôdzach OŠK Chorvátsky Grob a navrhovať opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu

Článok XV. Športová komisia
OŠK Chorvátsky Grob

 1. Združuje zástupcov jednotlivých družstiev z radov hráčov, zákonných zástupcov hráčov a členov realizačných tímov
 2. Koordinuje ekonomickú a organizačnú činnosť chodu jednotlivých družstiev
 3. Rozhoduje o prijatí príspevkov a ich rozdeľovaní v družstvách.
 4. Finančne a organizačne podporuje podujatia v rámci OŠK Chorvátsky Grob.
 5. Navrhuje kandidátov na post členov výkonného výboru za jednotlivé družstvá.

 

Článok XVI.
Hlavný usporiadateľ

 1. Hlavný usporiadateľ OŠK Chorvátsky Grob je volený spomedzi členov výkonného výboru OŠK Chorvátsky Grob.
 2. Hlavným usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá :
  1. dosiahla vek 21 rokov,
  2. dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,
  3. je zdravotne spôsobilá,
  4. je bezúhonná v zmysle zákona číslo 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o organizovaní VŠP“) a
  5. má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa podľa Zákona o organizovaní VŠP.
 3. Zodpovedá za organizáciu a personálne zabezpečenie usporiadateľskej služby na všetkých domácich zápasoch OŠK Chorvátsky Grob
 4. Je povinný:
  1. včas organizovať vyber jednotlivých členov do usporiadateľskej služby,
  2. spracovať plán rozmiestnenia členov usporiadateľskej služby a tento na požiadanie delegáta zápasu predložiť k nahliadnutiu,
  3. upresniť miesto na sedenie delegáta v priebehu zápasu,
  4. organizovať a riadiť činnosť členov usporiadateľskej služby, stanovovať ich náplň činnosti a ich miesto,

 

Článok XVII
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je nezávislý orgán OŠK Chorvátsky Grob, oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti, predovšetkým v oblasti hospodárenia.
 2. Dozorná rada má troch členov. Spomedzi svojich členov si na prvom zasadnutí volí svojho predsedu.
 3. Predseda ani členovia Dozornej rady nemôžu byť členmi výkonného výboru.
 4. Členom dozornej rady sa môže stať len osoba, ktorá :
  1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  2. je bezúhonná v zmysle ust. § 7 ZoŠ.
 5. Predsedom Dozornej rady sa môže stať len osoba, ktorá :
  1. spĺňa predpoklady podľa bodu 4 tohto článku stanov a bola zvolená za člena Dozornej rady na členskej schôdzi OŠK Chorvátsky Grob; a
  2. spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa ust. § 11 ods. 2 ZoŠ.
 6. Predseda dozornej rady má právo sa zúčastňovať zasadnutí výkonného výboru s právom poradného hlasu.
 7. Dozorná rada :
  1. Kontroluje hospodárenie s nadobudnutými finančnými prostriedkami, ich efektívne využívanie v súlade  so  zámermi a úlohami OŠK Chorvátsky Grob,  kontroluje  dodržiavanie prijatých noriem a poriadkov.
  2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie predpisov vydaných OŠK Chorvátsky Grob a organizácií, ktorých je OŠK Chorvátsky Grob členom, najmä príslušného oblastného futbalového zväzu, SFZ, UEFA a FIFA.
  3. dodržiavanie právoplatných rozhodnutí OŠK Chorvátsky Grob a orgánov zabezpečenia spravodlivosti FIFA, UEFA a SFZ.
 8. Dozorná rada tiež vykonáva :
  1. Priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí Výkonného Výboru;
  2. upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi;
  3. Vypracúva správu o kontrole.
  4. Vypracúva výročnú správu o kontrole.
 9. Každý člen Dozornej rady má právo nazrieť do účtovných dokladov OŠK Chorvátsky Grob
 10. Dozorná rada je oprávnená a povinná kontrolovať všetku činnosť OŠK Chorvátsky Grob, za tým účelom môže požadovať vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov a orgánov OŠK Chorvátsky Grob.
 11. Dozorná rada je povinná prerokovať odvolanie člena OŠK proti rozhodnutiu výkonného výboru a svoje rozhodnutie oznámiť členovi písomne.
 12. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej štyri krát v kalendárnom roku.
 13. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomných nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie je platné ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 14. Dozorná rada predkladá správu o svojej činnosti výkonnému výboru a valnému zhromaždeniu.
 15. Dozorná rada vykonáva činnosť na základe :
  1. Vlastnej iniciatívy;
  2. Podnetu orgánu OŠK Chorvátsky Grob;
  3. Podnetu člena OŠK Chorvátsky Grob;
  4. Podnetu kontrolóra národného športového zväzu;
  5. Podnetu hlavného kontrolóra športu;
  6. Podnetu ministra školstva.
 16. Dozorná rada a jednotlivý jej členovia majú právo požadovať :
  1. poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má dozorná rada alebo jej členovia k dispozícii;
  2. kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly. Prevzatie týchto podkladov člen dozornej rady písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly;
  3. splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou prijatých členskou schôdzou a odstránenie príčin ich vzniku.
 17. O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje Dozorná rada správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie Správa o kontrolnej činnosti obsahuje :
  1. meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti ako osoba vykonávajúca kontrolu;
  2. pôvod podnetu;
  3. predmet kontroly;
  4. zistenia;
  5. vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia;
  6. lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom;
  7. lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov;
  8. deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.
 18. Správy o kontrole dozorná rada prednesie na schôdzi Výkonného Výboru, ktorý je zodpovedný za implementáciu a aplikáciu navrhnutých opatrení.
 19. Dozorná rada vždy najneskôr do 90 dní po skončení kalendárneho roka vypracuje výročnú správu za uplynulý kalendárny rok. Na obsah výročnej správy o kontrole sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto Stanov o správe o kontrole. Výročnú správu prednesie dozorná rada na najbližšej členskej schôdzi.
 20. Správu o kontrole a výročnú správu o kontrole schvaľuje dozorná rada nadpolovičnou väčšinou svojich členov.
 21. Zasadnutia Dozornej rady vedie predseda dozornej rady, ktorý aj vyhotovuje zápisnicu zo zasadania dozornej rady

 

Článok XVIII.
Hospodárenie a majetok OŠK Chorvátsky Grob

 1. Majetok OŠK Chorvátsky Grob tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
 2. Zdrojom majetku OŠK Chorvátsky Grob sú najmä:
  1. dotácie zo štátneho alebo obecného rozpočtu
  2. členské príspevky;
  3. dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb;
  4. príjmy z telovýchovnej, športovej a inej činnosti;
  5. príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a práv ;
  6. príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov;
  7. dotácie a granty od fyzických osôb a právnických osôb;
 3. OŠK Chorvátsky Grob vykonáva zárobkové (podnikateľské) činnosti za účelom podpory cieľa, poslania a úloh OŠK Chorvátsky Grob, a to:
  1. prevádzka športových ihrísk a štadiónov,
  2. činnosti na podporu a propagáciu športu,
  3. činnosti spojené s organizovaním športových podujatí,
  4. iné činnosti spojené so športom,
  5. maloobchod,
  6. reštauračné a ubytovacie služby,
  7. reklamné služby.
 4. OŠK Chorvátsky Grob môže byť členom, spoločníkom alebo akcionárom aj podobne iných právnických osôb v záujme podpory cieľa, poslania a úloh OŠK Chorvátsky Grob.

 

Článok XIX.
Záverečné ustanovenie

 1. Tieto stanovy schválil Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob na svojom zasadnutí dňa 11.9.2017 a členská schôdza na svojom zasadnutí dňa 11.9.2017 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 2. Dňom registrácie týchto stanov strácajú platnosť stanovy registrované dňa 3.1.2012 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (číslo spisu : WS/1-900/90-1729-2).
 3. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi OŠK Chorvátsky Grob.
 4. Výklad stanov OŠK Chorvátsky Grob vykonáva Výkonný výbor OŠK Chorvátsky Grob